Dorpsfonds Heeten

Vereniging van Plaatselijk Belang Heeten – Dorpsfonds Heeten

De afgelopen jaren heeft Stichting Duurzaam Heeten met succes meerdere initiatieven uitgerold in Heeten. Nu de projecten, waarvoor subsidie is verleend door de provincie Overijssel, zijn afgerond, zal de stichting worden opgeheven en zal het resterende budget overgaan naar Plaatselijk Belang Heeten. Hiervoor is het Dorpsfonds Heeten opgericht. Dit is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in Heeten. Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen 0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn.

Logo Heetense Ondernemings Vereniging

Op zoek naar mensen

De afgelopen jaren heeft Stichting Duurzaam Heeten met succes meerdere initiatieven uitgerold in Heeten. Nu de projecten, waarvoor subsidie is verleend door de provincie Overijssel, zijn afgerond, zal de stichting worden opgeheven en zal het resterende budget overgaan naar Plaatselijk Belang Heeten. Hiervoor is het Dorpsfonds Heeten opgericht. Dit is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in Heeten. Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen 0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn.

Leden Werkgroep

Het Dorpsfonds is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in Heeten.

Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen 0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn.

Wat zijn de randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Dorpsfonds Heeten?

Informatie ten behoeve van potentiële geldnemers:

Doel microkrediet

Verstrekken van een tijdelijke lening door Plaatselijk Belang Heeten aan een plaatselijk initiatief (vereniging, stichting) in Heeten. Dit initiatief draagt positief bij aan de leefbaarheid (people, planet, profit) van Heeten op de (middel-)lange termijn.

Vereisten

Plaatselijk Belang Heeten stelt de volgende eisen aan de door haar uit te lenen gelden:

Financieel

De aanvrager versterkt een ondernemingsplan en recente jaarcijfers ter inzage. Inhoud ondernemingsplan: toekomstplan en financieel plan. Financieel plan inclusief een meerjarenprognose. Plaatselijk Belang zal in beginsel aan de lener geen zekerheden vragen ten aanzien van terugbetaling; wel moet de lener aannemelijk maken dat deze aan de betalingsverplichting kan voldoen. Jaarcijfers van de geldlening moeten op verzoek van het Plaatselijk Belang worden verstrekt. De lener is gedurende de gehele looptijd van de geldlening geen rente aan uitlener verschuldigd. Over te laat betaalde bedragen is 5% rente verschuldigd.

Beoordeling ondernemingsplan

Wij beoordelen het ondernemingsplan op de volgende punten:

Stappen

1. Quickscan*

2. Gesprek (desgewenst)

3. Indienen aanvraag**

4. Uiterlijk binnen drie maanden na indienen besluit (in meeste gevallen lukt dat wel eerder)
* download via website Plaatselijk Belang
** mailen aan [email protected].

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heeten besluit tot het al dan niet verstrekken van een lening.

Taken en verantwoordelijkheden

De uitvoering van de regeling delegeert Plaatselijk Belang aan de werkgroep ‘Dorpsfonds Heeten’. De werkgroep voert hiervoor de volgende werkzaamheden uit:

* Beoordelaars stellen tevoren gezamenlijk vast dat geen van hen te sterk persoonlijk betrokken is bij een aanvraag/aanvrager (bestuursfuncties, familiaire banden, e.d.).

Plaatselijk Belang draagt zorg voor het volgende:

Aldus op 29 juni 2017 vastgesteld in de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Heeten.