Disclaimer

Disclaimer

Plaatselijk Belang Heeten, verleent u hierbij toegang tot pbheeten.nl en heeten.nl ("de websites") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Plaatselijk Belang Heeten behoudt zich daarbij het recht om op elk gewenst moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover een mededeling te hoeven doen. Plaatselijk Belang Heeten garandeert niet dat de op de website te vinden informatie ten alle tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot/of geschikt is voor het door de bezoeker gewenst doel. Plaatselijk Belang Heeten zal bij het plaatsen van een nieuwsbericht altijd proberen een bronvermelding te doen.

Aansprakelijkheid

Plaatselijk Belang Heeten spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Plaatselijk Belang Heeten op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Plaatselijk Belang Heeten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Plaatselijk Belang Heeten de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is deze slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website tot het verkrijgen van nadere informatie. Plaatselijk Belang Heeten heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slecht informerend van aard. Plaatselijk Belang Heeten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie zoals deze op of via de website verkregen is.