Plaatselijk Belang Heeten

Plaatselijk Belang Heeten

Online informatie over en voor Heeten


Waarvoor staat Plaatselijk Belang Heeten

Plaatselijk Belang Heeten is een vereniging, die streeft naar het behoud en versterken van de leefbaarheid van Heeten (inclusief buitengebied) in brede zin, waarbij het algemeen belang van Heeten en haar inwoners voorop staat. Als inwoners maken we ons daar samen sterk voor, waarbij we denken aan een fijne omgeving om te wonen en werken, met genoeg voorzieningen en reuring om de sociale samenhang sterk te houden.

Concreet heeft Plaatselijk Belang Heeten hierin een verbindende en aanjagende rol:

  • onderhoudt actief contact met Heetense verenigingen, organisaties, bedrijfsleven en initiatieven en organiseert jaarlijkse afstemming tussen deze partijen
  • is initiatiefnemer om het plan eens per aantal jaar te actualiseren 
  • is adviseur en klankbord voor zowel mensen, organisaties en initiatieven uit Heeten als voor de gemeente
  • zet zich actief in om netwerk en inspiratie op te doen van buiten het dorp
  • beheert het Dorpsfonds Heeten

Het bestuur

Het bestuur van de Plaatselijk Belang Heeten is actief met langlopende en kortlopende vraagstukken en projecten. Hierbij wordt ook frequent een beroep gedaan op Heetenaren om mee te denken over thema’s of een bijdrage te leveren door bijv. in een (tijdelijke) werkgroep deel te nemen. Want, met elkaar kunnen wij er voor zorgen dat het prettig wonen is in Heeten met goede faciliteiten en voorzieningen, ook op langere termijn.

Meedenken met Plaatselijk Belang Heeten

Inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven in het dorp en de omgeving zijn gebaat bij de ontwikkeling van ideeën en terugkoppeling hierover. Via het Contactformulier Plaatselijk Belang Heeten wordt u de mogelijkheid geboden vragen te stellen en informatie aan ons door te geven. Deze informatie gebruiken wij in ons maandelijkse overleg van Plaatselijk Belang Heeten.

Nieuwsbrief ontvangen

PBHeeten wil haar leden beter, sneller en gemakkelijker kunnen informeren. Tijden veranderen. Wij willen u ook graag een aantal keren per jaar digitaal via een nieuwsbrief op de hoogte brengen. Hiervoor zijn wij echter wel uw e-mailadres nodig.

Hierbij doen wij aan alle leden een oproep om uw naam en adres door te geven via  aanmelden-nieuwsbrief.

U geeft ons hiermee toestemming om uw mailadres te gebruiken om u als lid te informeren, uiteraard geheel volgens de wettelijke regels van de AVG (Privacywet).

Bent u nog geen lid; 
dan kunt u zich ook via onze site aanmelden. Wanneer u zich nu aanmeldt is dit jaar nog gratis en betaald u pas vanaf volgend jaar contributie. (€ 6,00 per jaar).

Naar nieuwsbrief


Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeten -  2 april 2019 20.00uur in het KulturhusTrefpunt

Eens per jaar wordt een jaarvergadering georganiseerd waarin onder meer alle lopende activiteiten en "wapenfeiten" worden gepresenteerd. Ook wordt meestal een korte presentatie of informatiesessie georganiseerd over een actueel onderwerp dat leeft in ons dorp en/of op korte of lange termijn een rol gaat spelen. De vooraankondiging van de jaarvergadering wordt geplaatst in het Kevertje en op de website

U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur in het Kulturhus Trefpunt
Het wordt een interessante avond met de ontwikkelingen in ons dorp Heeten. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Naast de algemene zaken hebben wij ons als doel gesteld om regelmatig overleg te hebben met onderstaande organisaties.

De contactpersonen voor de organisaties zijn:

Wonen Gerard Jansen
Senioren en Zorg Vacant
Sport John Schoorlemmer
Cultuur Gerard Jansen
Buitengebied Vacant
Jeugd Vacant
HOV Vacant
Public Relations (PR) Ayleen Kiekebosch

Heeten Online nieuws en belangrijke informatie over en voor Heeten

Blijf op de hoogte; nieuws en belangrijke informatie voor en over Heeten


Heeten online nieuws uit Heeten in de regionale kranten 


Kernteam Heeten (Kr8 van Raalte)

Voor al uw vragen over wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd

Kracht van Raalte (Kr8vanRaalte) betekent dat iedereen in alle kernen zo goed mogelijk mee kan (blijven) doen in onze samenleving. We kiezen voor een aanpak waarbij we aansluiten bij de kracht van de samenleving: van de inwoners en de professionals


Dorpsfonds Heeten

Er is een werkgroep Dorpsfonds binnen PB Heeten en dit kernteam bestaat uit: Giny Hoogeslag, Roy Korenromp, Martijn Elders en Rinus Hoogeslag

Het Dorpsfonds is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in Heeten. Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen 0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn. 


Heeten Online Dorpskalender Heeten

Wat is er te doen in Heeten. Om de betrokkenheid van de inwoners te kunnen vergroten hebben wij een evenementenkalender opgezet.
De organisatie houdt de agenda Heeten voor u bij.


Meldingen over gemeentelijke zaken

Om de leefbaarheid in het dorp op een zo hoog mogelijk peil te houden vinden wij het belangrijk dat schade/vernielingen - zoals defecte straat-verlichting of verstoppingen in het rioolstelsel - in uw omgeving gemeld worden. Dit kan via de site van gemeente Raalte