Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Rol en taken PB Heeten

Niet het vele is goed, het goede is veel

 

WAAROM PB Heeten?

PB Heeten streeft naar het behoud en versterken van de leefbaarheid van Heeten (inclusief buitengebied) in brede zin, waarbij het algemeen belang van Heeten en haar inwoners voorop staat. Als inwoners maken we ons daar samen sterk voor, waarbij we denken aan een fijne omgeving om te wonen en werken, met genoeg voorzieningen en reuring om de sociale samenhang sterk te houden. PB Heeten heeft hierin een verbindende rol.

WAT – omschrijving taak en rol PB Heeten

 1.   Dorpsplan voor en door Heetenaren
    In samenwerking met Heetenaren een plan maken met betrekking tot verschillende thema’s. 
    De verschillende thema’s kunnen worden uitgevoerd door werkgroepen samengesteld uit personen die affiniteit/ expertise met dit onderwerp 
    hebben.  En/of door organisaties die al met het onderwerp bezig zijn. De plaatselijk belang zorgt voor afstemming tussen de verschillende 
    werkgroepen waar nodig
    Relevante onderwerpen hierbij zijn:
    -    Wonen voor jong en oud
    -    Zorg
    -    Jeugd en jongeren
    -    Activiteiten/verenigingsleven/reuring
    -    Fysieke voorzieningen (school, kerk, sport, manege, scouting etc)
    -    Bedrijvigheid en ondernemers
    -    Inrichting en omgeving
    -    (Gevoel van) veiligheid
    -    Of ideeën die in geen van de bovenstaande thema’s passen
 2.   Verbindende rol en relatiebeheer
    Verbinding leggen tussen verenigingen, organisaties, bedrijven en mensen. Verschillende partijen kennen, smeerolie tussen partijen, helicopterview, 
    contact met de gemeente onderhouden. Er is veel in Heeten; verbinden wat er is!
 3.   Ondersteunen en adviseren
    Lokale partners (inclusief de gemeente) ondersteunen en adviseren door kennis en netwerk te delen. Hierbij kan het plaatselijk belang inspiratie en 
    netwerk opdoen van buiten het dorp. Daar waar mogelijk wil het PB meedenken in knelpunten waar organisaties in vastlopen of advies/feedback 
    wensen. Het PB kan ook putten uit een groot netwerk en je zo linken aan een andere organisatie of partijen.

HOE – wat doet PB in de praktijk?

 • Organiseren dorpsplan voor langere termijn om en nabij 10 jaar. Voor en door inwoners, ondernemers, organisaties. Deskundigheid invliegen als dat
  nodig is, in samenwerking met de gemeente. Actief proberen ook mensen te betrekken die minder in ‘het gebruikelijke overlegcircuit’ zitten, waaronder jongeren. Tijdens deze visievorming kan je ook de rol van PB bijstellen.

 • Ongeveer tweejaarlijks planvorming organiseren, passend binnen de opgestelde visie. Als hiervoor deskundigheid nodig is: in overleg met de gemeente bepalen wat nodig en mogelijk is. Planvorming op basis van draagvlak: voor en door inwoners, ondernemers, organisaties.

 

 • Vertegenwoordigen dorp: als het gaat over onderwerpen die in de visie benoemd zijn kan PB ‘namens het dorp spreken’. Als iemand wil weten hoe ‘Heetenaren’ denken over een onderwerp, maar het staat niet in de visie, dan kan PB die partij wel helpen om daar achter te komen door ze naar verschillende partijen in contact te brengen. Zij kunnen op deze momenten geen antwoord geven namens het dorp.

 • Goed, informeel relatiebeheer in het dorp en met de gemeente. Zorgen dat je mensen, verenigingen, bedrijven en organisaties kènt. Deelnemen aan bijeenkomsten, je gezicht laten zien als PB, mensen aanspreken en luisteren.

 • Organiseren ontmoeting tussen verenigingen, school, kerk, maatschappelijke organisaties. In overleg met partijen bepalen hoe vaak en in welke vorm.

 • Ongeveer 4 keer per jaar een bijeenkomst bezoeken om inspiratie en netwerk op te doen buiten het dorp. Gemeentelijk, provinciaal of landelijk. Bijvoorbeeld: jaarvergadering Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen, nieuwjaarsreceptie gemeente Raalte, Durf te Doen festival, Dag van de Lokale Democratie, Salland Café, Grootste Kennis Festival van Nederland.

 • Regie Dorpsfonds.

 • Geen uitvoerende/kartrekkende rol in projecten. Mag wel, maar hoort niet bij de basistaken.