Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

NIEUWSBRIEF JUNI 2022

Gepubliceerd op 15 juni 2022 om 18:00


Op 19 april 2022 werd in een bomvol KulturhusTrefpunt na ruim 2 jaar een jaarvergadering gehouden. Gepresenteerd werd de nieuwe structuur van Plaatselijk Belang Heeten (PB) ondersteunt door een aantal betrokken bestuurders. De huidige bestuursleden zijn Marianne Megens, Luc Wesselink en René Spitzen. Binnenkort wordt het bestuur uitgebreid met twee nieuwe leden. Gerard Jansen, Ayleen Aarnink-Kiekebosch en John Schoorlemmer zijn in ‘Coronatijd’ afgetreden, echter Gerard Jansen verricht op de achtergrond nog veel administratieve werkzaamheden. Marie-José Harink onderhoudt de website van PB.

In de nieuwe structuur is PB leidend en ook aanspreekpunt voor de gemeente Raalte. Onder de paraplu van PB zijn verschillende werkgroepen, stichtingen en verenigingen werkzaam. Een aantal van hen kwam via een vertegenwoordiger aan het woord.

Woningbouw

De stichting Heeten Woont presenteerde toekomstige woningbouw in het plan Boerhof. De start zal zijn begin 2024.

Germanen

De stichting Germanen Heeten presenteerde haar Germanenproject “Oer-Vuur-IJzer” en de keuze van een kunstwerk op de rotonde in de Holterweg bij de ingang van het dorp.

Nieuwbouw St Bernadetteschool

Na de pauze presenteerde schoolbestuurder van Mijn Plein, Bart de Grunt de nieuwbouwplannen van de St. Bernadetteschool. In het Huisvestingsplan Onderwijs in Salland wordt beschreven dat er binnen 3 jaar een nieuwe school in Heeten zal komen. Bart gaf duidelijk aan dat de nieuwe school niet wordt gecreëerd in de kerk. Juridisch gezien is het bestuur van Mijn Plein opdrachtgever voor de bouw, tenzij anders overeengekomen met de Gemeente. De gemeente draagt zorg voor de voorziening in onderwijshuisvesting. Dit is niet aan PB en de inwoners. De locatie waar de nieuwe school gebouwd zal worden is de plaats van de huidige school. Het schoolbestuur staat wel open voor een andere locatie waarop de inwoners invloed kunnen uitoefenen. Een combinatie met andere partijen zoals bijvoorbeeld kinderopvang, sport en cultuur is een optie. Om een beeld te krijgen van mogelijk een andere locatie dan de huidige kan een zogenaamde ‘Quikscan’ worden uitgevoerd. Dat wil zeggen een eerste verkenning naar een mogelijke locatie voor een nieuwe school. De gemeente neemt hierin actie, omdat uitgezocht moet worden wat de juridische consequenties zijn van mogelijke teruggave van de huidige school met ondergrond naar de gemeente. Uiteindelijk leidt dit tot een businesscase voor een nieuwe school die vervolgens aan de gemeenteraad wordt voorgelegd tot besluitvorming.

Kerkgebouw

Het kerkbestuur van de Parochie Heilig Kruis wil de kerk in 2025 sluiten, schrijven zij in een document ‘Parochie Heilig Kruis 2025 – omgaan met Onroerend goed’ Duidelijk is dat er één locatie in de parochie is waar de eredienst kan worden gehouden en dat is de basiliek in Raalte. Het aantal pastores en vrijwilligers noodzaakt dat tot dit besluit is gekomen.
PB heeft het initiatief genomen om na te gaan denken over een herbestemming van het gebouw. Zij hebben een aantal mensen benaderd die mee willen denken. In samenspraak met de Locatieraad wordt gezocht naar mogelijkheden. Een proces wat tijd nodig heeft.

Heeten Durft

De werkgroep ‘Heeten Durft’ presenteerde hun plannen met de onder handen zijnde projecten “Speeltuin aan de Johannalaan” en andere speeltuinen in het dorp. Tevens werd het project “Digitaal Dorpsplein” gepresenteerd.

Sportverenigingen, wandel en fietspaden

Zij presenteerden zichzelf en hun acties die uitgezet worden.

Bedrijventerrein

Het bedrijventerrein wordt uitgebreid. Projectontwikkelaar “Explorius” is in een vergevorderd stadium om De Telgen 3 bouwrijp te maken.

Acties van Plaatselijk Belang

PB wil komen tot een Dorpsplan waarin de inwoners hebben aangegeven hoe een leefbaar dorp er in de toekomst uit moet zien.
Naar aanleiding van bovenstaande gaat PB op zoek naar een externe partij. In overleg tussen PB, Heeten Woont en Heeten Durft is een offerteverzoek opgesteld en ingediend bij de gemeente Raalte waarop de gemeente kan reageren en eventueel kan aanvullen.

De Sint Bernadette school komt in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. Het proces daartoe is gestart.
Voor het schoolbestuur Mijn Plein is de locatie waar de basisschool nu staat in principe prima, echter mocht er vanuit de Gemeente of het dorp een alternatief zijn dan staat het schoolbestuur daarvoor open.
Door de gemeente zal een Quickscan gemaakt worden en deze geeft potentiële locaties weer waar de basisschool gebouwd zou kunnen worden. Op voorhand wordt er dan ook absoluut nog geen conclusie getrokken.

Het PB is bezig een dorpsvisie op te stellen en daar wordt de nieuwbouw onderdeel van. Ook maakt de herbestemming van de kerk onderdeel uit van de dorpsvisie. Hierin is de mening van het dorp Heeten uiterst belangrijk. De inwoners zullen hierbij betrokken en bevraagd worden.

Voor nu kunnen we zeggen dat we in gesprek zijn met Gemeente en stakeholders. Bij voldoende voortgang kunnen wij een update geven in september.

 

PB Heeten

 


«