Jaarvergadering 2016

Plaatselijk Belang Heeten

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op dinsdag 31 mei 2016 in Kulturhus Trefpunt, aanvang 20.00 u.  (inloop 19.30 u.)

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige jaarvergadering*
4. Jaarverslag*
5. Financieel verslag* en verslag kascommissie.
6. Bestuurssamenstelling; Periodiek aftredend en herkiesbaar: Gerda Bruggeman en Marita Veldscholte
    Tussentijds aftredend: Arnold Geerdink
7. Diverse actuele ontwikkelingen in het dorp
8. Rondvraag

 

20.30 u. Pauze


20.45 u. Herijken rol PB in dorpsgemeenschap
21.00 u. Presentatie Heeten Woont
21.25 u. Presentatie digitaal platvorm
21.35 u. Presentatie Kr8 van Heeten
21.45 u. Presentatie Buurtbus

 

Sluiting avond om circa 22.00 u.