Plaatselijk Belang Heeten | Nieuws voor Heeten

Dorpsfonds Heeten

Gepubliceerd op 23 juli 2017 om 20:05

Vereniging van Plaatselijk Belang Heeten – Dorpsfonds Heeten

 

De afgelopen jaren heeft Stichting Duurzaam Heeten met succes meerdere initiatieven uitgerold in Heeten. Nu de projecten, waarvoor subsidie is verleend door de provincie Overijssel, zijn afgerond, zal de stichting worden opgeheven en zal het resterende budget overgaan naar Plaatselijk Belang Heeten. Hiervoor is het Dorpsfonds Heeten opgericht. Dit is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in Heeten. Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen 0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn. 

Op zoek naar mensen

Voor de beoordeling van de aanvragen zijn wij op zoek naar mensen die bijvoorbeeld twee of drie keer met ons mee willen kijken in de beoordeling van aanvragen. Zo zorgen we er voor dat aanvragen in een wisselende samenstelling worden beoordeeld, in plaats van steeds door een klein groepje met dezelfde mensen. Na deze beoordeling wordt door de werkgroep Dorpsfonds een advies uitgebracht aan het PB. Het PB beslist uiteindelijk over het verstrekken van de geldlening. Lijkt het jou leuk om een paar keer mee te denken over aanvragen, meld je dan aan op dorpsfonds@pbheeten.nl.


Plaatselijk Belang Heeten - werkgroep Dorpsfonds

Kernteam bestaat uit: Giny Hoogeslag, Roy Korenromp, Martijn Elders en Rinus Hoogeslag


Het Dorpsfonds is een financieel fonds ten behoeve van de leefgemeenschap in Heeten.

Vanuit het fonds verstrekt het PB een tijdelijke lening tegen 0% rente aan een plaatselijk initiatief (vereniging/stichting) in Heeten. Dit initiatief dient positief bij te dragen aan de leefbaarheid van Heeten op de (middel-) lange termijn. 

 

Wat zijn de randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Dorpsfonds Heeten?
Informatie ten behoeve van potentiële geldnemers:


Doel microkrediet

Verstrekken van een tijdelijke lening door Plaatselijk Belang Heeten aan een plaatselijk initiatief (vereniging, stichting) in Heeten. Dit initiatief draagt positief bij aan de leefbaarheid (people, planet, profit) van Heeten op de (middel-)lange termijn.


Vereisten

Plaatselijk Belang Heeten stelt de volgende eisen aan de door haar uit te lenen gelden:

 • Het betreft een tijdelijke lening (maximaal 5 jaar). De lening kan in onderling overleg eerder worden afgelost.
 • De lening komt ten goede aan een vereniging of stichting die is gevestigd in Heeten.
 • De activiteiten van de vereniging of stichting vinden hoofdzakelijk plaats in Heeten.
 • Het door Plaatselijk Belang te ondersteunen initiatief moet duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van Heeten in brede zin (people, planet, profit).
 • De door Plaatselijk Belang te financieren bedragen zijn ‘doelmatig’; er wordt geen microkrediet verstrekt voor luxe en overbodige uitgaven, dan wel exploitatiekosten.
 • De aanvrager van het microkrediet heeft een ideëel of maatschappelijk doel (geen winststreven).
 • Cofinanciering: vanuit het fonds wordt enkel samen met (een) andere partij(en) financiering geboden, bijvoorbeeld een bank, subsidiegevers of een andere vereniging of stichting. Aandeel in de financiering vanuit het fonds is maximaal 25%. De dorpsfondslening wordt verstrekt na ontvangst van (een) krediet- of subsidietoezegging(en) van de andere partij(en), op voorwaarde van een sluitende begroting. Wanneer de geldnemer BTW terug kan vorderen, komen alleen gemaakte kosten exclusief BTW voor een lening in aanmerking.
 • De minimale lening bedraagt € 5.000. De maximale lening bedraagt € 25.000. Dit maximumbedrag geldt per project.
 • Het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die slechts expertise van derden inhuren voor zover noodzakelijk. Initiatiefnemers mogen niet bezoldigd betrokken zijn bij het initiatief.
 • Een aanvraag wordt ingediend voordat te dekken kosten worden gemaakt.
 • Verstrekte leningen worden openbaar bekend gemaakt (denk aan naam van de lener en hoofdsom).

Financieel

De aanvrager versterkt een ondernemingsplan en recente jaarcijfers ter inzage. Inhoud ondernemingsplan: toekomstplan en financieel plan. Financieel plan inclusief een meerjarenprognose.
Plaatselijk Belang zal in beginsel aan de lener geen zekerheden vragen ten aanzien van terugbetaling; wel moet de lener aannemelijk maken dat deze aan de betalingsverplichting kan voldoen.
Jaarcijfers van de geldlening moeten op verzoek van het Plaatselijk Belang worden verstrekt.
De lener is gedurende de gehele looptijd van de geldlening geen rente aan uitlener verschuldigd. Over te laat betaalde bedragen is 5% rente verschuldigd.

Beoordeling ondernemingsplan

Wij beoordelen het ondernemingsplan op de volgende punten:

 • Maatschappelijke doelstelling ten gunste van Heeten en bijbehorend buitengebied (verbetering van de leefbaarheid in brede zin: people, planet, profit);
 • Behoud van het (resultaat van het) project voor de toekomst;
 • Aflossingscapaciteit binnen 5 jaar (solvabiliteit en rentabiliteit).

Stappen

 1. Quickscan*
 2. Gesprek (desgewenst)
 3. Indienen aanvraag**
 4. Uiterlijk binnen drie maanden na indienen besluit (in meeste gevallen lukt dat wel eerder)
  * download via website Plaatselijk Belang
  ** mailen aan dorpsfonds@pbheeten.nl.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heeten besluit tot het al dan niet verstrekken van een lening.

Quickscan dorpsfonds
PDF – 318,0 KB 1111 downloads
Aanvraagformulier Subsidieregeling
Word – 15,4 KB 1054 downloads

Taken en verantwoordelijkheden

De uitvoering van de regeling delegeert Plaatselijk Belang aan de werkgroep ‘Dorpsfonds Heeten’. De werkgroep voert hiervoor de volgende werkzaamheden uit:

 • Communicatie over afhandeling uitstaande leningen van voorloper stichting ‘Duurzaam Heeten’;
 • Beoordeling eerste quickscan;
 • Betrekken van inwoners van Heeten bij de beoordeling* van projecten (uit een poule van belangstellenden);
 • Op basis van de beoordeling advies uitbrengen aan Plaatselijk Belang Heeten;
 • Financiële controle op budgetten en aflossingen;
 • Jaarlijkse verslaglegging aan Plaatselijk Belang Heeten;
 • Zorgen voor een wisselende samenstelling van de werkgroep.

 * Beoordelaars stellen tevoren gezamenlijk vast dat geen van hen te sterk persoonlijk betrokken is bij een aanvraag/aanvrager (bestuursfuncties, familiaire banden, e.d.).

Plaatselijk Belang draagt zorg voor het volgende:

 • Het bestuur van Plaatselijk Belang neemt het advies van de werkgroep in overweging en neemt het uiteindelijke besluit tot het al dan niet verstrekken van een geldlening (inclusief een korte toelichting);
 • Plaatselijk Belang stelt een overeenkomst van geldlening op, geldverstrekking vindt plaats na ondertekening door Plaatselijk Belang en de geldnemer;
 • Plaatselijk Belang controleert de werkgroep, mede op basis van de jaarlijkse verslaglegging en kascontrole.Aldus op 29 juni 2017 vastgesteld in de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Heeten.

 


 »